Có 2 kết quả:

地方性斑疹伤寒 dì fāng xìng bān zhěn shāng hán地方性斑疹傷寒 dì fāng xìng bān zhěn shāng hán

1/2

Từ điển Trung-Anh

murine typhus fever

Từ điển Trung-Anh

murine typhus fever