Có 2 kết quả:

地錢 dì qián地钱 dì qián

1/2

dì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liverwort (Marchantia polymorpha)

dì qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liverwort (Marchantia polymorpha)