Có 2 kết quả:

递嬗 dì shàn遞嬗 dì shàn

1/2

dì shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to change progressively

dì shàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to change progressively

Một số bài thơ có sử dụng