Có 2 kết quả:

地毯式轟炸 dì tǎn shì hōng zhà地毯式轰炸 dì tǎn shì hōng zhà

1/2

Từ điển Trung-Anh

carpet bombing

Từ điển Trung-Anh

carpet bombing