Có 2 kết quả:

帝王譜 dì wáng pǔ ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˇ帝王谱 dì wáng pǔ ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) list of emperors and kings
(2) dynastic genealogy

Từ điển Trung-Anh

(1) list of emperors and kings
(2) dynastic genealogy