Có 2 kết quả:

第五縱隊 dì wǔ zòng duì第五纵队 dì wǔ zòng duì

1/2

Từ điển Trung-Anh

fifth column (subversive group)

Từ điển Trung-Anh

fifth column (subversive group)