Có 1 kết quả:

第一步 dì yī bù

1/1

dì yī bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) step one
(2) first step