Có 2 kết quả:

第一产业 dì yī chǎn yè第一產業 dì yī chǎn yè

1/2

Từ điển Trung-Anh

primary sector of industry

Từ điển Trung-Anh

primary sector of industry