Có 2 kết quả:

电贝斯 diàn bèi sī電貝斯 diàn bèi sī

1/2

diàn bèi sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric bass (guitar)

diàn bèi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electric bass (guitar)