Có 2 kết quả:

电话网路 diàn huà wǎng lù電話網路 diàn huà wǎng lù

1/2

Từ điển Trung-Anh

telephone network

Từ điển Trung-Anh

telephone network