Có 1 kết quả:

店伙 diàn huǒ

1/1

diàn huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shop assistant
(2) shop clerk