Có 2 kết quả:

电转盘 diàn zhuàn pán電轉盤 diàn zhuàn pán

1/2

Từ điển Trung-Anh

an electric turntable

Từ điển Trung-Anh

an electric turntable