Có 2 kết quả:

电子工业 diàn zǐ gōng yè電子工業 diàn zǐ gōng yè

1/2

Từ điển Trung-Anh

electronics industry

Từ điển Trung-Anh

electronics industry