Có 2 kết quả:

电子文件 diàn zǐ wén jiàn ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ電子文件 diàn zǐ wén jiàn ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

electronic document

Từ điển Trung-Anh

electronic document