Có 2 kết quả:

雕虫篆刻 diāo chóng zhuàn kè ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ雕蟲篆刻 diāo chóng zhuàn kè ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) literary trifles
(2) minor skill

Từ điển Trung-Anh

(1) literary trifles
(2) minor skill