Có 2 kết quả:

雕梁画栋 diāo liáng huà dòng雕梁畫棟 diāo liáng huà dòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

richly ornamented (building)

Từ điển Trung-Anh

richly ornamented (building)