Có 1 kết quả:

掉向 diào xiàng

1/1

diào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn
(2) to adjust one's direction
(3) to lose one's bearings