Có 4 kết quả:

調值 diào zhí調職 diào zhí调值 diào zhí调职 diào zhí

1/4

diào zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pitch of tones

diào zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be transferred to another post
(2) to post away

diào zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pitch of tones

diào zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be transferred to another post
(2) to post away