Có 1 kết quả:

丁鱥 dīng guì

1/1

dīng guì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tench (Tinca tinca)