Có 1 kết quả:

鼎力相助 dǐng lì xiāng zhù

1/1

dǐng lì xiāng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

We are most grateful for your valuable assistance.