Có 1 kết quả:

鼎峙 dǐng zhì

1/1

dǐng zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a tripartite balance
(2) compromise between three rivals

Một số bài thơ có sử dụng