Có 2 kết quả:

定标器 dìng biāo qì定標器 dìng biāo qì

1/2

dìng biāo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scaler

dìng biāo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scaler