Có 2 kết quả:

定场白 dìng chǎng bái定場白 dìng chǎng bái

1/2

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy (introducing opera character)

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy (introducing opera character)