Có 2 kết quả:

定场诗 dìng chǎng shī定場詩 dìng chǎng shī

1/2

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy text (introducing opera character)

Từ điển Trung-Anh

first soliloquy text (introducing opera character)