Có 2 kết quả:

定点厂 dìng diǎn chǎng定點廠 dìng diǎn chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

factory designated by the state to make a particular product

Từ điển Trung-Anh

factory designated by the state to make a particular product