Có 2 kết quả:

定調 dìng diào定调 dìng diào

1/2

dìng diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set the tone

dìng diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set the tone