Có 2 kết quả:

定夺 dìng duó ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨㄛˊ定奪 dìng duó ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨㄛˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) to determine

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) to determine