Có 2 kết quả:

定期储蓄 dìng qī chǔ xù定期儲蓄 dìng qī chǔ xù

1/2

Từ điển Trung-Anh

fixed deposit (banking)

Từ điển Trung-Anh

fixed deposit (banking)