Có 2 kết quả:

定时炸弹 dìng shí zhà dàn定時炸彈 dìng shí zhà dàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

time bomb

Từ điển Trung-Anh

time bomb