Có 2 kết quả:

定性理論 dìng xìng lǐ lùn定性理论 dìng xìng lǐ lùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

qualitative theory

Từ điển Trung-Anh

qualitative theory