Có 1 kết quả:

定音 dìng yīn

1/1

dìng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call the tune
(2) to make the final decision

Một số bài thơ có sử dụng