Có 1 kết quả:

定影 dìng yǐng

1/1

dìng yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fix a photographic image

Một số bài thơ có sử dụng