Có 1 kết quả:

定子 dìng zǐ

1/1

dìng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stator (electricity)