Có 1 kết quả:

定座率 dìng zuò lǜ ㄉㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

occupancy (i.e. proportion of seats occupied)