Có 1 kết quả:

定座率 dìng zuò lǜ

1/1

dìng zuò lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

occupancy (i.e. proportion of seats occupied)