Có 2 kết quả:

丟眉丟眼 diū méi diū yǎn丢眉丢眼 diū méi diū yǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to wink at sb

Từ điển Trung-Anh

to wink at sb