Có 1 kết quả:

冬病夏治 dōng bìng xià zhì ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to treat winter diseases in the summer (TCM)