Có 1 kết quả:

冬不拉 dōng bù lā ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dombra or Tambura, Kazakh plucked lute