Có 1 kết quả:

冬不拉 dōng bù lā

1/1

dōng bù lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dombra or Tambura, Kazakh plucked lute