Có 2 kết quả:

东方大苇莺 dōng fāng dà wěi yīng東方大葦鶯 dōng fāng dà wěi yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental reed warbler (Acrocephalus orientalis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental reed warbler (Acrocephalus orientalis)