Có 1 kết quả:

冬季 dōng jì ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ

1/1

dōng jì ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter

Một số bài thơ có sử dụng