Có 2 kết quả:

东西半球 dōng xī bàn qiú東西半球 dōng xī bàn qiú

1/2

Từ điển Trung-Anh

East and West hemispheres

Từ điển Trung-Anh

East and West hemispheres