Có 2 kết quả:

动脉 dòng mài動脈 dòng mài

1/2

dòng mài

giản thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

Từ điển Trung-Anh

artery

dòng mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

Từ điển Trung-Anh

artery