Có 2 kết quả:

动物性饲料 dòng wù xìng sì liào ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ動物性飼料 dòng wù xìng sì liào ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

feed made of animal products

Từ điển Trung-Anh

feed made of animal products