Có 2 kết quả:

逗点 dòu diǎn逗點 dòu diǎn

1/2

dòu diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

comma

dòu diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

comma