Có 1 kết quả:

痘痂 dòu jiā

1/1

dòu jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pockmark
(2) smallpox scab