Có 2 kết quả:

豆类 dòu lèi豆類 dòu lèi

1/2

dòu lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bean

dòu lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bean