Có 2 kết quả:

逗悶子 dòu mèn zi ㄉㄡˋ ㄇㄣˋ 逗闷子 dòu mèn zi ㄉㄡˋ ㄇㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to joke

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to joke