Có 2 kết quả:

斗批改 dòu pī gǎi ㄉㄡˋ ㄆㄧ ㄍㄞˇ鬥批改 dòu pī gǎi ㄉㄡˋ ㄆㄧ ㄍㄞˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

struggle, criticize, and transform (Cultural Revolution catchcry)

Từ điển Trung-Anh

struggle, criticize, and transform (Cultural Revolution catchcry)