Có 2 kết quả:

逗人喜愛 dòu rén xǐ ài逗人喜爱 dòu rén xǐ ài

1/2

Từ điển Trung-Anh

cute

Từ điển Trung-Anh

cute