Có 1 kết quả:

豆芽 dòu yá

1/1

dòu yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bean sprout