Có 2 kết quả:

斗争 dòu zhēng鬥爭 dòu zhēng

1/2

dòu zhēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a struggle
(2) fight
(3) battle